Βρίσκεστε στο ψηφιακό αποθετήριο του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη το οποίο αποτελείται από φωτογραφικό υλικό, ημερολόγια, βιβλία, χειρόγραφα κείμενα, ελαιογραφίες, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα των αδελφών
  • Γεωργίου Λαμπάκη (1854-1914), Θεολόγος - Βυζαντινολόγος, ιδρυτής Χριστιανικού Μουσείου και βασικός πυρήνας του σημερινού Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών
  • Εμμανουήλ Λαμπάκη (1859-1909), Ζωγράφος - Αγιογράφος
  • Ιωάννη Λαμπάκη (1851-1916), Φωτογράφος - Ιερέας

    Επίσημη σελίδα αρχείου http://www.aol.org.gr